COMARCH ERP OPTIMA


Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach. Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Oprócz wersji serwerowej system dostępny jest również w modelu SaaS (Software as a Service), w którym Comarch ERP XL jest oferowany za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego.

Dzięki możliwości swobodnej rozbudowy o kolejne obszary wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Comarch ERP XL jest najczęściej kupowanym systemem klasy ERP w Polsce, z którego korzysta obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw z różnych branż.

Kasa bank

 

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa Bank możesz wykonać szereg zestawień i raportów, które będą służyć bardziej efektywnemu zarządzaniu działaniami firmy.

 

Moduł Kasa Bank zapewnia:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • definiowanie dowolnych form płatności,
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • możliwość generowania dokumentów kompensat,
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

Moduł Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
 • rozliczanie delegacji krajowych,
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu
Faktury

 

Comarch ERP Optima Faktury to moduł, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie dokumentów: zakupowych, sprzedażowych, fiskalnych, kasowych i bankowych. Dokumenty można wystawić zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

 

Handel

 

Comarch ERP Optima Handel to moduł wspomagający sprzedaż i prowadzenie gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych. Comarch ERP Optima Handel Plus zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Użytkownik sam decyduje, z której dostawy, lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu

 

Detal

 

Moduł Comarch ERP Optima Detal został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz czytelny interfejs, czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży.

 

Księgowość

 

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości – od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT). Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie: • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów, • rejestrów VAT,, • ewidencji dodatkowej, • ewidencji wynagrodzeń, • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, • spisu z natury, • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, • sporządzenie deklaracji podatkowych, • możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT). Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie: • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów, • rejestrów VAT, • ewidencji dodatkowej, • ewidencji wynagrodzeń, • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, • spisu z natury, • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, • sporządzenie deklaracji podatkowych, • możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.

Pełna księgowość – księgowość kontowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Moduł Księga Handlowa pozwala na: • tworzenie okresów obrachunkowych, • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont, • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych, • generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres, • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji, • predekretację dokumentów, • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji, • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7, • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową, • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych, • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego, • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp., • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe, • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych, • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków, • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd. Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na: • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe, • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe, • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej, • generowanie przeszacowania walut.

Ewidencja środków trwałych

Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym. Moduł Środki Trwałe pozwala na: • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego, • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa), • prowadzenie ewidencji wyposażenia, • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych, • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych, • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych, • zawieszenie amortyzacji środka trwałego, • ewidencję środków trwałych będących w budowie, • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

 

Płace i kadry

 

Obsługa działu kadrowo – płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi. Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia: • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią, • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik, • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów, • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności, • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA), • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop, • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej), • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc), • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych, • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności, • tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci, • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe, • rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac, • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy, • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje, • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS, • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami, • archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres, • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania. Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje takie, jak: • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów, • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem, • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie, • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych), • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych, • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych, • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia, • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia, • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny, • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP, • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów, • atrybuty – czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji, • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.